Regulamin


REGULAMIN 

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.gardenplanet.pl.

2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Mikołaj Tiahnybok, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TESSEN Mikołaj Tiahnybok, ul. Katowicka 3; 43-300 Bielsko - Biała, NIP 5482661954, REGON 243138760, e-mail: biuro@gardenplanet.pl

3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.1 kodeksu cywilnego.

4. Towarem w rozumieniu niniejszego Regulaminu są produkty prezentowane w sklepie internetowym www.sklep.gardenplanet.pl.

Informacje o stronie internetowej

1. Do poprawnego korzystania ze strony internetowej www.sklep.gardenplanet.pl niezbędne jest posiadanie komputera, powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych i plików, a także dostępu do sieci Internet.

2. Do korzystania ze strony internetowej Sprzedającego, w tym do dokonywania zamówień i przesyłania zapytań nie jest wymagana rejestracja Kupującego ani posiadanie konta.

3. Wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczonych na stronie internetowej w tym tekstów, opisów, zdjęć, prezentacji, wizualizacji oraz obrazów należą wyłącznie do Sprzedającego i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne korzystanie z tych treści poza stroną internetową bez zgody Sprzedającego.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania fałszywych danych osobowych w treści złożonego zamówienia.

Warunki sprzedaży

1.Informacje podane w sklepie internetowym www.sklep.gardenplanet.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu przepisów prawa tj. strony internetowej pod adresem www.sklep.gardenplanet.pl.

3. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej mogą być składane 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku.

4. Podstawowym warunkiem umożliwiającym złożenie zamówienia przez stronę internetową i przystąpienie do jego realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminuoraz przesłanie formularza zamówienia.

5. Zawarcie umowy następuje z chwilą wydania towaru Kupującemu.

6. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.gardenplanet.pl pogrupowane są w kategorie.

7. Po wybraniu danego produktu Kupujący może dodać go do koszyka (klikając przycisk 'DO KOSZYKA') bądź przesłać zapytanie o produkt (klikając przycisk 'ZAPYTAJ O PRODUKT' i wypełniając formularz kontaktowy). Sprzedawca dochowa wszelkich starań, aby niezwłocznie udzielić odpowiedzi na przesłane zapytania.

8. W koszyku Kupujący może podać ilość zamawianego towaru, zmienić go na inny lub też usunąć go z koszyka.

9. Po dodaniu do koszyka wszystkich produktów oraz podaniu ich ilości, Kupujący klikając na przycisk „Wyślij zamówienie” przekierowywany jest na formularz zamówieniowy, w którym określa formę płatności oraz rodzaj rachunku, a także podaje niezbędne dane kontaktowe. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Kupującego stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji.

10. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w sklepie internetowym www.sklep.gardenplanet.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

11. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.sklep.gardenplanet.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

12. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego.

Warunki płatności

1. Dokonując zakupów w sklepie internetowym www.sklep.gardenplanet.pl Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary zgodnie z przewidzianą dla Towaru opcją:

a. płatność za pobraniem

b. przelew tradycyjny

c. szybkie płatności internetowe Dotpay

2. W razie wyboru metody płatności za pośrednictwem DOTPAY zastosowanie mają zasady świadczenia usług  przez Dotpay S.A. (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków)

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl

4. W przypadku przelewu tradycyjnego  Kupujący dokonuje wpłaty na określony rachunek bankowy. Brak zapłaty w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia jest równoznaczny z jego anulowaniem. 

Warunki dostawy

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

2. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.gardenplanet.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.  

3. Kupujący przy odbiorze winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z kurierem.

4. Dostawa zamówionych produktów zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 21 dni licząc od dnia zamówieni, o ile przy opisie produktu nie zastrzeżono inaczej.

5. W przypadku niedostępności danego Towaru lub innych trudnościach powodujących niemożność dotrzymania tego terminu przez Sprzedającego, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.

6. Sposób dostawy, jego koszt oraz inne kwestie związane z dostawą zamówionych produktów są uzgadniane indywidualnie po złożeniu zamówienia, o ile przy opisie Towaru nie zastrzeżono inaczej.

7. Sprzedawca zastrzega, iż zakupione Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawo odstąpienia

1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. 

2. Kupujący (konsument) odstępuje od zawartej umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu drogą elektroniczną na adres biuro@gardenplanet.pl, lub listownie na adres TESSEN Mikołaj Tiahnybok, ul. Katowicka 3; 43-300 Bielsko - Biała przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Towar winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z niniejszym regulaminem, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach przewidzianych Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24

11W przypadku zakupu produktów przez podmiot nie będący konsumentem,  prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest wyłączone.

Reklamacja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego (konsumenta), jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny (rękojmia).  W przypadku zakupu produktów przez podmiot nie będący konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2,3,4,5 do niniejszego regulaminu (w zależności od żądania reklamacji) drogą elektroniczną na adres biuro@gardenplanet.pl, lub listownie na adres TESSEN Mikołaj Tiahnybok, ul. Katowicka 3; 43-300 Bielsko - Biała przy wykorzystaniu stosownego wzoru formularza reklamacji, w zależności od oczekiwania dotyczącego sposobu realizacji zobowiązań. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu.

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca niezwłocznie zwróci należność. 

Dane osobowe

1. Dane Kupujących przetwarzane są w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

2. Administratorem danych osobowych jest TESSEN Mikołaj Tiahnybok,

3. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Kupujący, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą elektroniczną na adres e-mail:  biuro@gardenplanet.pl.

Postanowienia końcowe

1. Zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24  (tekst jednolity) oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, przy czym do umów już zawartych stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

5. Zmiana regulaminu następuje poprzez opublikowanie nowego regulaminu w miejsce poprzedniego na stronie internetowej www.sklep.gardenplanet.pl, o czym Sprzedawca poinformuje Klientów wpisem na stronie internetowej.

6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.sklep.gardenplanet.pl oraz dostarczany w wersji elektronicznej (plik PDF) Klientowi nieodpłatnie, przy zawarciu umowy oraz na każde jego żądanie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY